วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Zero: Zero

Zero: Zero: สมาชิกกลุ่ม Someone นาย นพพล  ศรีมันตระ เลขที่ 12  ม.4/6 น้องนก นาย รัฐพล หอมจันทร์ เลขที่ 15 ม.4/6 นาย สุภัทร ทองฤทธิ์   เลขที่ 17 ม.4/6 นาย อุเทน  น่ำอ๊อง      เลขที่ 18 ม.4/6 โรง...

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Zero

สมาชิกกลุ่ม Someone

นาย รัฐพล หอมจันทร์ เลขที่ 15 ม.4/6
นาย สุภัทร ทองฤทธิ์   เลขที่ 17 ม.4/6
นาย อุเทน  น่ำอ๊อง      เลขที่ 18 ม.4/6
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์